Open Brief aan het bestuur van het MPK, zoals die op 2006-05-01 op de website van het MPK te lezen was.

Auteur: A. de Joode
Open Brief aan het bestuur van het meldpunt:

Open brief aan de bestuursleden van de Stichting Meldpunt ter bestrijding van kinderpornografie op Internet, aan Christine Karman en Theo Noten.

Zoals jullie weten ben ik een voorstander van een bestuur zonder Christophe Vroom. Helaas zijn jullie het daar mee niet eens en waren jullie voornemens om mij om die reden op 1 mei uit het bestuur te zetten. Dit is voor meldpunt een slechte zaak.

Het is jammer dat Christine Karman haar voornemen tot terugtreden als voorzitter nooit op een bestuursvergadering kenbaar heeft gemaakt. Dit heeft het bestuur de kans ontnomen om gezamenlijk een profielschets te maken voor een opvolger. Omdat we als Meldpunt overwegend actief zijn op het internet lijkt me, voor een voorzitter, kennis van dat internet onontbeerlijk. Het lijkt me tevens dat een voorzitter een samenbindende figuur moet zijn, iemand die boven de partijen staat, iemand die mensen samenbrengt. Tenslotte dient de voorzitter de uitgangspunten van het meldpunt te onderschrijven.

Het is betreurenswaardig dat jullie, zonder overleg en zonder de daartoe strekkende statutaire bepalingen in acht te nemen, besluiten om een nieuwe voorzitter te benoemen. In het gesprek dat we over jullie handelen hebben gehad hebben jullie mij gevraagd om alvorens een besluit te nemen eerst een gesprek met deze Christophe Vroom te hebben.

Uit het gesprek dat ik met Christophe Vroom, had, bleek mij dat hij niet aan bovenstaande eisen voldeed en daarom wat mij betreft niet als voorzitter geschikt is. Uit de gesprekken bleek mij tevens dat de Christophe Vroom niet gewend is aan tegenspraak en zeer ontstemd reageert als hij zijn zin niet krijgt. Zijn reactie in telefoongesprek dat ik naderhand met heb gehad sterkt mij in deze opvatting.

Het is ongehoord dat de enig mogelijke uitkomst van dat gesprek een instemming met de benoeming zou zijn, en dat mijn 'neen' resulteert in een poging mij te ontslaan.

Graag wijs ik jullie op het verleden. Toen Christophe Vroom zich ruim twee jaar geleden aanbood als sponsor hebben we als bestuur en als meldpunt de afspraak gemaakt dat wij dat zouden accepteren op voorwaarde dat hij geen invloed binnen het meldpunt zou krijgen. Wie schetst mijn verbazing toen ik vernam dat jullie Christophe Vroom voorzitter hebben gemaakt. Dit geschiedde niet alleen in strijd met de statuten, maar ook in strijd met het beleid dat we gezamenlijk, bestuur en kantoor, hebben afgesproken.

In het gesprek dat we naar aanleiding van mijn 'neen' ten kantore van IZECOM hadden, was een van de argumenten voor de keuze van Christophe Vroom als voorzitter het feit dat jullie beide, naar eigen zeggen, menen te beschikken over een superieure mensenkennis. Helaas valt hier nogal wat op af te dingen. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het kortstondige bestuurslidmaatschap van (x) en (y). Ook zijn jullie verantwoordelijk voor de voordracht en aanname van (z), de directrice die na een paar maanden in dienst te zijn geweest wegens 'sub-optimaal' functioneren op non-actief werd gesteld. Ook het andere argument dat hij de enige kandidaat is, is geen reden hem voorzitter te maken, het lijkt me meer een noodsprong in plaats van een weloverwogen keuze.

Theo is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen het meldpunt. Iedereen zal mijn verbazing begrijpen toen ik van Christophe Vroom vernam dat hij Liesbeth, de coordinatrice, gedurende de afgelopen 2 jaar 'coacht', niet alleen is dat in tegenspraak met de afspraak die we gemaakt hebben betreffend de invloed van Christophe Vroom, ook begrijp ik niet hoe Theo het kon toelaten dat een derde, zonder toestemming van het bestuur, vertrouwelijke gegevens betreffende de interne situatie van het meldpunt krijgt toegespeeld. Ik had graag het bestuur een oordeel over de noodzaak van deze coaching laten vormen en die samenwerking dan eventueel onder nader te bepalen regels aan goedkeuring willen onderwerpen. Die mogelijkheid is in casu ons ontnomen.

De procedure die jullie hebben gevolgd om Christophe Vroom tot voorzitter te kiezen was statutair niet correct; juridisch gezien nietig, en is na mijn bezwaar vernietigd. Tot mijn verbazing zag ik dat op de uitnodiging voor de vergadering van 1 mei wederom een nieuw bestuurslid stond. De recentelijk bij de KvK ingeschreven 'Peter Heubers'. Ik kan me geen uitnodiging voor een vergadering herinneren waarin zijn benoeming op de agenda stond, noch door mij goedgekeurde notulen van zijn benoeming. Het lijkt er dus op dat wederom een bestuurslid op niet statutaire wijze benoemd is. Een benoeming die wederom juridisch gezien nietig is, en die ik niet kan accepteren. Mocht ik abuis zijn dan ontvang ik graag een kopie van de door mij getekende ontvangstbevestiging voor de uitnodiging van de vergadering waarin de benoeming van Peter Heubers is goedgekeurd. Bij gebreke waarvan ik niet anders dan tot de conclusie moet komen dat de statuten voor jullie een last zijn waar jullie je bij gelegenheid niets aan gelegen laat liggen. Jullie falen hier volstrekt als bestuurslid van de Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderporno op Internet.

Als meldpunt zijn we bezig met een moeilijke en delicate materie in een snel veranderende omgeving. Jullie handelswijze maakt het meldpunt erg kwetsbaar, het tast de reputatie en de geloofwaardigheid van het meldpunt aan en daarmee direct het voorbestaan.

Het terugkerende thema van de grove veronachtzaamheid van de statuten gekoppeld met de te verwachten desastreuze gevolgen van het door jullie voorgestane beleid laten mij geen andere keus dan het vertrouwen in jullie als bestuurlid op te zeggen.

Ik roep jullie daarom op om in het belang van het meldpunt de besluiten van de vergadering van 1 mei te vernietigen en af te treden, en mij dit middels een fax op nummer: 084-8331335 te bevestigen. Zodat het meldpunt weer kan doen waar ze goed in is.

Met vriendelijke groet,


Alex de Joode
(mede-oprichter van het meldpunt kinderporno)
(mede-oprichter van de vereniging Inhope)


2006-05-01: Initiele Website