Homepage Jolie
In Memoriam Petra, mijn zusje
portretje jolie
         webcam in de kelder

         Jolies weblog

         het lot van Dennis

         22 juli 2012 02:01


         Eh, zal ik maar geen excuses meer maken voor de stilte alias blogverwaarlozing ;-? tIs gewoonlijk een kwestie van hard werken aan allerlei projecten.

         Zo heb ik afgelopen week naar aanleiding van de discussie op Loveparade2010doku een tweede realtime Multiperspectief-video met het Duisburgse materiaal gemaakt.

         Deze keer is de focus de vraag van Bergomil, hoe het mogelijk is geweest dat een jongen, Dennis (18) uit Bad Oeynhausen, die nog leefde om 17:02, op het moment dat de politie geïnformeerd was over de eerste dodelijke slachtoffers tijdens het dansevenement op 24 juli 2010, tòch nog om het leven heeft kunnen komen.

         Het antwoord op die vraag is heel complex. Al krijg je uit de videos een indruk. Omdat die indruk punten bevatte die ik nog niet was tegengekomen in nieuwsberichten, wilde ik deze 60 video's realtime monteren. Laat ik een paar punten opnoemen in willekeurige volgorde:
         De trap is véél te lang gebruikt als uitweg. De criminoloog prof. dr. Henning Müller blijkt dit al 4 dagen na het ongeluk betoogd te hebben, zie punt 2b in zijn Blog, en deze beelden ondersteunen zijn these. Je ziet in de Video-beelden dat politieagenten mensen nog lang via de leuningzijde van de trap omhoogtrekken, terwijl je inmiddels wéét dat Dennis, en een meisje met een bontgebloemde blouse, onderaan de trap op de grond moeten liggen. De mensen die omhooggetrokken worden door de politiemannen, hebben, zo is duidelijk te zien, genoeg vloerruimte om weg te lopen, naar de hoofdingang van het Festival, die inmiddels ook verbreed was. Ook dàt is te zien in de Videobeelden.
         Het politievoertuig had moeten blijven stilstaan, en niet doorrijden toen het eenmaal voor een menigte kwam te staan waar al 8-10 mensen op 1 vierkante meter stonden, aldus het rapport van crowd managementsspecialist prof. dr. Keith Still. Het aantal mensen dat in de ontstane, duidelijk zichtbare, golfbewegingen in de dichtopeengepakte massa is omgevallen, is onnodig opgelopen, gepaard met terechte doodsangst, ook bij de naaste toeschouwers die geen kant uitkonden.
         Ook sommige mensen in de massa hebben mogelijk verkeerde keuzes gemaakt, al of niet onder invloed van doodsangst. In de beelden is te zien dat een enkele mensen zich rücksichtslos bovenop andere mensen storten, in hun pogingen om de trap te bereiken. Ze gedragen zich als stagedivers, lijken wild om zich heen te maaien, houden geen rekening met het feit dat ze zich bovenop mensen storten die een véél lager lichaamsgewicht hebben dan zijzelf. De beelden waarin je een dikke kerel zich bovenop de tengere Dennis, het latere slachtoffer ziet vallen, zijn om te huilen. Dennis leeft nog na deze beelden, net als het meisje dat later naast hem is doodgevonden. Maar de camera zwenkt weg, en we kunnen alleen angstige vermoedens hebben wat er na deze beelden gebeurd is. (Vermoedens, ik zal de dikke kerel dus ook niet zonder nader bewijs de hoofdschuldige willen noemen. En zelfs al zou zijn gedrag mede schuldig aan Dennis' lot zijn, dan valt het vast onder iets als Noodweerexces, zelfs al viel niemand hem persoonlijk aan.)

         Al met al is het een beklemmende video — die ik niet gemaakt zou hebben als het Duitse Openbaar Ministerie dichterbij een proces was geweest. Een proces is echter nog lang niet in beeld. Het strafrechterlijke onderzoek is nog steeds niet afgerond, en zelfs een datum wanneer dat zal zijn afgerond, is nog steeds niet bekend.

         Zo slecht als op 24 juli 2010 de rechten van de slachtoffers gewaarborgd waren, zo slecht als de veiligheidswetten werden nageleefd, zo goed worden nu de rechten van de aansprakelijken beschermd.

         (En ik hoop dat ik er met die wrange conclusie naast zit, en er ooit een rechterlijke uitspraak komt die de slachtoffers en nabestaanden recht doet.)

         Übersetzung... das Schicksal von Dennis

         Letzter Woche habe ich im Anschluß an die Diskussion am Loveparade2010doku-Blog ein zweite Realtime-Multi-Perspective-Video mit dem Duisburger Video-Material gemacht.

         Fokus ist diesmal der Frage von Bergomil, wie es möglich war, daß ein Junge, Dennis (18) aus Bad Oeynhausen, der auf 17.02 Uhr noch am Leben war, —genau am Moment daß die Polizei informiert war über den ersten Todesopfern am Tanzveranstaltung am 24. Juli 2010, — trotz dieser doch noch sein Leben verloren hat.

         Die Antwort auf diese Frage ist sehr komplex. Aber man bekommt einen Eindruck von den Videos. Da dieser Eindruck einige Punkte enthaltete, den ich nicht in den Nachrichten las, wollte ich diese 60 Videos zusammen, synchron zeigen. Lassen Sie mich einige Punkte davon aufzählen, in zufälliger Reihenfolge:
         Die Treppe ist zu lange als Ausweg verwendet geworden. Der Strafrechtsgelehrte prof. dr. Henning Müller behauptete dieses schon 4 Tage nach dem Unfall, sehe Punkt 2b in seinem Blog, und diese Bilder untermauern seine These. Sie sehen in den Videobildern, daß die Polizei Menschen am Balustrade-Seite der Treppe nach oben ziehen, während wir wissen, daß am diesem Moment Dennis und ein Mädchen mit einem bunte Bluse, am Fuß der Treppe hinunter auf den Boden liegen. Die Leute, von den Polizisten hoch gezogen, haben, so ist deutlich zu erkennen, genug Fläche zum Haupteingang des Festivals zu laufen, den man verbreitert hat. Diese Verbreiterung ist auch in den Videobildern zu sehen.
         Das Polizei-Fahrzeug hätte stoppen sollen, statt weiterfahren, als es vor einem Publikum zu stehen kam, wo bereits 8-10 (!) Personen in 1 Quadratmeter waren nach dem Rapport von Crowd Dynamics prof. dr. Keith Still. Die Zahl der Menschen die gefallen sind in den deutlich sichtbaren Wellenbewegungen in der dicht gedrängten Masse, wird unnötig erhöht, zusammen mit stichhaltige Todesangst, bei allen im Masse die keinen Ausweg hatten.
         Auch einige Leute in der Menge können falsche Entscheidungen getroffen haben, möglich unter dem Einfluss von Todesangst. In den Bildern kann man sehen, daß ein paar Leute sich rücksichtslos auf andere Menschen herabstürzen, im Versuchen die Treppe zu erreichen. Sie verhalten sich wie ‘stagedivers’, ohne die Tatsache ein zu kalkulieren , daß die Leute auf wen sie sich herabstürzen, ein viel niedrigeres Körpergewicht haben, als sie selbst. Die Bilder, worin man sieht daß ein korpulente Junge sich auf Dennis, das spätere Todesopfer herabstürzt, bringen ein Mensch zum Weinen. Dennis lebt, nach diesen Bildern, genau wie das Mädchen neben ihm, das später auch tot gefunden ist. Aber die Kamera schwenkt weg und wir können nur ängstliche Vermuten haben, was nach diesen Bildern passiert. (Nur Vermuten, deswegen werde ich den korpulenten Junge gar nicht ohne weiteren Nachweis Schuld zuweisen. Und auch wenn sein Verhalten zum Teil mit-verantwortlich für Dennis Schicksal sein kann, dann ist es möglich immer noch Notwehrexzess. )

         Alles in allem ist es ein beklemmende Video — dem ich nicht gemacht hätte, als die deutsche Staatsanwaltschaft ein Verfahren näher gewesen wäre. Ein Prozeß ist aber weit entfernt. Die strafrechtlichen Ermittlungen sind immer noch im Gange, und sogar ein Datum, wann die abgeschlossen sein werden, ist noch immer unbekannt.

         So schlimm wie am 24. Juli 2010 die Rechte der Opfer garantiert waren, so schlecht, wie die Sicherheits-Gesetze beobachtet wurden, so gut sind Heute die Rechte der Verantwortlichen geschützt.

         (Und ich hoffe, ich mach ein Fehler mit diesem ironischen Schlussfolgerung, und eines Tages wird es ein Urteil geben das den Opfern und Überlebenden Gerechtigkeit bringt.)

         Reacties

         Voeg je reactie toe:

         Type hieronder je reactie.


           RSS  php-icon © mailto: Jolie, 2002, 2015