Homepage Jolie
In Memoriam Petra, mijn zusje
portretje jolie
         webcam in de kelder

         weblog juli

         Oorloos, blind en eenarmig porselein

         26 juli 2012 15:37


         Ondertussen doe ik ook nog andere dingen, zoals het wandelende popcorn met gif bespuiten met en uit zwaar beschadigd porselein een popje restaureren (Zie Forum voor meer foto's).

         De verkoper van wie ik het kocht had het popje op de kop getikt (nou, "niet letterlijk," zei hij erbij ;-)) op een antiekmarkt in het Belgische Spa. Het popje miste zijn oor, een groot stuk van zijn hoofd, zijn ogen, en een arm.

         Ik denk dat ik het popje "Ernst" zal noemen. Naar de beeldend kunstenaar Ernst Kämmer, die samen met handelstalent Franz Reinhardt ooit de Firma Kämmer und Reinhardt oprichtte. Dit Kämmer & Reinhardt-115A-popje is waarschijnlijk uit 1909, dus waarschijnlijk niet meer van Ernst Kämmer zelf. Maar bij zo'n serieus poppengezichtje past de naam Ernst wel :-)

         [reacties]

         het lot van Dennis

         22 juli 2012 02:01


         Eh, zal ik maar geen excuses meer maken voor de stilte alias blogverwaarlozing ;-? tIs gewoonlijk een kwestie van hard werken aan allerlei projecten.

         Zo heb ik afgelopen week naar aanleiding van de discussie op Loveparade2010doku een tweede realtime Multiperspectief-video met het Duisburgse materiaal gemaakt.

         Deze keer is de focus de vraag van Bergomil, hoe het mogelijk is geweest dat een jongen, Dennis (18) uit Bad Oeynhausen, die nog leefde om 17:02, op het moment dat de politie geïnformeerd was over de eerste dodelijke slachtoffers tijdens het dansevenement op 24 juli 2010, tòch nog om het leven heeft kunnen komen.

         Het antwoord op die vraag is heel complex. Al krijg je uit de videos een indruk. Omdat die indruk punten bevatte die ik nog niet was tegengekomen in nieuwsberichten, wilde ik deze 60 video's realtime monteren. Laat ik een paar punten opnoemen in willekeurige volgorde:
         De trap is véél te lang gebruikt als uitweg. De criminoloog prof. dr. Henning Müller blijkt dit al 4 dagen na het ongeluk betoogd te hebben, zie punt 2b in zijn Blog, en deze beelden ondersteunen zijn these. Je ziet in de Video-beelden dat politieagenten mensen nog lang via de leuningzijde van de trap omhoogtrekken, terwijl je inmiddels wéét dat Dennis, en een meisje met een bontgebloemde blouse, onderaan de trap op de grond moeten liggen. De mensen die omhooggetrokken worden door de politiemannen, hebben, zo is duidelijk te zien, genoeg vloerruimte om weg te lopen, naar de hoofdingang van het Festival, die inmiddels ook verbreed was. Ook dàt is te zien in de Videobeelden.
         Het politievoertuig had moeten blijven stilstaan, en niet doorrijden toen het eenmaal voor een menigte kwam te staan waar al 8-10 mensen op 1 vierkante meter stonden, aldus het rapport van crowd managementsspecialist prof. dr. Keith Still. Het aantal mensen dat in de ontstane, duidelijk zichtbare, golfbewegingen in de dichtopeengepakte massa is omgevallen, is onnodig opgelopen, gepaard met terechte doodsangst, ook bij de naaste toeschouwers die geen kant uitkonden.
         Ook sommige mensen in de massa hebben mogelijk verkeerde keuzes gemaakt, al of niet onder invloed van doodsangst. In de beelden is te zien dat een enkele mensen zich rücksichtslos bovenop andere mensen storten, in hun pogingen om de trap te bereiken. Ze gedragen zich als stagedivers, lijken wild om zich heen te maaien, houden geen rekening met het feit dat ze zich bovenop mensen storten die een véél lager lichaamsgewicht hebben dan zijzelf. De beelden waarin je een dikke kerel zich bovenop de tengere Dennis, het latere slachtoffer ziet vallen, zijn om te huilen. Dennis leeft nog na deze beelden, net als het meisje dat later naast hem is doodgevonden. Maar de camera zwenkt weg, en we kunnen alleen angstige vermoedens hebben wat er na deze beelden gebeurd is. (Vermoedens, ik zal de dikke kerel dus ook niet zonder nader bewijs de hoofdschuldige willen noemen. En zelfs al zou zijn gedrag mede schuldig aan Dennis' lot zijn, dan valt het vast onder iets als Noodweerexces, zelfs al viel niemand hem persoonlijk aan.)

         Al met al is het een beklemmende video — die ik niet gemaakt zou hebben als het Duitse Openbaar Ministerie dichterbij een proces was geweest. Een proces is echter nog lang niet in beeld. Het strafrechterlijke onderzoek is nog steeds niet afgerond, en zelfs een datum wanneer dat zal zijn afgerond, is nog steeds niet bekend.

         Zo slecht als op 24 juli 2010 de rechten van de slachtoffers gewaarborgd waren, zo slecht als de veiligheidswetten werden nageleefd, zo goed worden nu de rechten van de aansprakelijken beschermd.

         (En ik hoop dat ik er met die wrange conclusie naast zit, en er ooit een rechterlijke uitspraak komt die de slachtoffers en nabestaanden recht doet.)

         Übersetzung... das Schicksal von Dennis

         Letzter Woche habe ich im Anschluß an die Diskussion am Loveparade2010doku-Blog ein zweite Realtime-Multi-Perspective-Video mit dem Duisburger Video-Material gemacht.

         Fokus ist diesmal der Frage von Bergomil, wie es möglich war, daß ein Junge, Dennis (18) aus Bad Oeynhausen, der auf 17.02 Uhr noch am Leben war, —genau am Moment daß die Polizei informiert war über den ersten Todesopfern am Tanzveranstaltung am 24. Juli 2010, — trotz dieser doch noch sein Leben verloren hat.

         Die Antwort auf diese Frage ist sehr komplex. Aber man bekommt einen Eindruck von den Videos. Da dieser Eindruck einige Punkte enthaltete, den ich nicht in den Nachrichten las, wollte ich diese 60 Videos zusammen, synchron zeigen. Lassen Sie mich einige Punkte davon aufzählen, in zufälliger Reihenfolge:
         Die Treppe ist zu lange als Ausweg verwendet geworden. Der Strafrechtsgelehrte prof. dr. Henning Müller behauptete dieses schon 4 Tage nach dem Unfall, sehe Punkt 2b in seinem Blog, und diese Bilder untermauern seine These. Sie sehen in den Videobildern, daß die Polizei Menschen am Balustrade-Seite der Treppe nach oben ziehen, während wir wissen, daß am diesem Moment Dennis und ein Mädchen mit einem bunte Bluse, am Fuß der Treppe hinunter auf den Boden liegen. Die Leute, von den Polizisten hoch gezogen, haben, so ist deutlich zu erkennen, genug Fläche zum Haupteingang des Festivals zu laufen, den man verbreitert hat. Diese Verbreiterung ist auch in den Videobildern zu sehen.
         Das Polizei-Fahrzeug hätte stoppen sollen, statt weiterfahren, als es vor einem Publikum zu stehen kam, wo bereits 8-10 (!) Personen in 1 Quadratmeter waren nach dem Rapport von Crowd Dynamics prof. dr. Keith Still. Die Zahl der Menschen die gefallen sind in den deutlich sichtbaren Wellenbewegungen in der dicht gedrängten Masse, wird unnötig erhöht, zusammen mit stichhaltige Todesangst, bei allen im Masse die keinen Ausweg hatten.
         Auch einige Leute in der Menge können falsche Entscheidungen getroffen haben, möglich unter dem Einfluss von Todesangst. In den Bildern kann man sehen, daß ein paar Leute sich rücksichtslos auf andere Menschen herabstürzen, im Versuchen die Treppe zu erreichen. Sie verhalten sich wie ‘stagedivers’, ohne die Tatsache ein zu kalkulieren , daß die Leute auf wen sie sich herabstürzen, ein viel niedrigeres Körpergewicht haben, als sie selbst. Die Bilder, worin man sieht daß ein korpulente Junge sich auf Dennis, das spätere Todesopfer herabstürzt, bringen ein Mensch zum Weinen. Dennis lebt, nach diesen Bildern, genau wie das Mädchen neben ihm, das später auch tot gefunden ist. Aber die Kamera schwenkt weg und wir können nur ängstliche Vermuten haben, was nach diesen Bildern passiert. (Nur Vermuten, deswegen werde ich den korpulenten Junge gar nicht ohne weiteren Nachweis Schuld zuweisen. Und auch wenn sein Verhalten zum Teil mit-verantwortlich für Dennis Schicksal sein kann, dann ist es möglich immer noch Notwehrexzess. )

         Alles in allem ist es ein beklemmende Video — dem ich nicht gemacht hätte, als die deutsche Staatsanwaltschaft ein Verfahren näher gewesen wäre. Ein Prozeß ist aber weit entfernt. Die strafrechtlichen Ermittlungen sind immer noch im Gange, und sogar ein Datum, wann die abgeschlossen sein werden, ist noch immer unbekannt.

         So schlimm wie am 24. Juli 2010 die Rechte der Opfer garantiert waren, so schlecht, wie die Sicherheits-Gesetze beobachtet wurden, so gut sind Heute die Rechte der Verantwortlichen geschützt.

         (Und ich hoffe, ich mach ein Fehler mit diesem ironischen Schlussfolgerung, und eines Tages wird es ein Urteil geben das den Opfern und Überlebenden Gerechtigkeit bringt.)

         [reacties]

         Cloud, cookies, foto's en de cookiewet

         14 juli 2012 22:14


         Met de excuses voor de stilte...: Zojuist heb ik de foto's voor de twee laatste boeken (Cloud/Cookies) van Arnoud/ICTRecht online geplaatst: de foto's voor het boek Cloud en de foto's voor het boek Cookies.

         Het Cloud-boek ligt inmiddels bij de Drukker, aan het Cookie-boek moet ik nog e.e.a. als de rugdikte aanpassen. Wist u trouwens al dat het Cookie-boek gratis te downloaden zal zijn als PDF? Ik kan het ook iedereen met een website aanraden, want er zitten knotsgekke dingetjes in die Cookiewet, zo viel me op tijdens het zetwerk.

         Satirisch hoogtepunt is het feit dat je als website-eigenaar moet gaan loggen of je websitebezoeker cookies wèl of niet accepteert. En dat loggen is weer een “verwerking van persoonsgegevens”. En iedereen die persoonsgegevens verwerkt, moet dit weer melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

         Dus wilde je als website-eigenaar eigenlijk geen ènkel persoonsgegeven opslaan, maar heb je een weblog- of forumsite die de loginnaam van de bezoeker op diens eigen computer in een cookie opslaat, dan dwingt de wetgever je ertoe om het feit dat die bezoeker dat cookie accepteert, te gaan registreren.

         Nu bestaan er gelukkig enkele vrijstellingen (met een groot grijs gebied, mijns inziens, voor zowel de cookietoestemmingseis als de aanmelding van de verwerking van de persoonsgegevens) maar...... Oh ironie, de OPTA kan tot 5 jaar na het plaatsen van een cookie een onderzoek starten naar de cookietoestemming. Terwijl een website-eigenaar zijn klantgegevens weer slechts beperkt mag bewaren, en zéker geen vijf jaar.

         De Cookiewet zal dus nog voor een hoop grappig nieuws gaan zorgen. En voor een hoop grijze haren bij website-ontwikkelaars.

         Iedereen die slim is, ontwikkelt nu cookie-acceptatie-informatie-plugins, ik vermoed dat je er RIJK mee kunt worden. (Als die wet niet over een paar jaar weer afgeschoten wordt ;-))

         [reacties]

         uit het tuincentrum

         1 juli 2012 18:08


         Iedereen *hartelijk bedankt* voor het herkennen van de "wandelende popcorn" als wollige schildluis/dopluis èn voor alle tips bij de bestrijding!

         De biologische/eko-middelen heb ik afgelopen jaren al geprobeerd, helaas werkt dat kennelijk niet in onze tuin, met waarschijnlijk arme, zure, zanderige grond. In elk geval zitten er nu honderden, het worden er alleen maar meer, meer dan ik ooit nog één voor één kan wegpulken.

         Het tuincentrum opperde, toen ik zei dat ik de hele eko-plank al geprobeerd had, hetzelfde middel als Marion: een Bayermiddel tegen hardnekkige schildluizen. Nu maar hopen dat alle bijtjes die op het komkommerkruid afkomen enz enz er geen last van hebben... ;-} Maargoed, aan een lege, betegelde tuin hebben die ook niks.

         Het anti-slakkenmiddel dat in de foto te zien is, is trouwens niet voor de tuin. Maar ...voor de kelder. Tegen de keldermuur lopen naaktslakken omhoog, de keuken in, om daar het kattenvoer op te peuzelen. Dat zoen ze al zolang we hier wonen, en niets helpt, geen stuc, purschuim, plint of wat dan ook. Natuurlijk, we tillen het wandelende vogelvoer vaak op, zetten ze in de voortuin (waar ze een complete pol Hosta al weggevreten hebben) maar ze blijven op het kattenvoer afkomen. Vandaar. Dit zal ze leren, voer afpakken van 'arme' huiskatten, tsssk ;-]

         [reacties]

         downloadbare ijskastkalender juli en augustus

         1 juli 2012 18:02


         Deze maand naast de downloadbare+printbare kalender van juli 2012 ook alvast die van augustus. Veel mensen komen hier via Google, op zoek naar printbare kalenders, vandaar dat ik er even twee tegelijk gemaakt heb.

         [reacties]


           RSS  php-icon © mailto: Jolie, 2002, 2015